Rundskriv Politidirektoratet

Dette rundskrivet erstatter tidligere rundskriv og retningslinjer utgitt av Politidirektoratet
i medhold av våpenloven (1961). Dette omfatter også føringer gitt i Politidirektoratets
våpenkompendium.