Begrep/Forkort.

Begrep og forkortelser.


Hentet fra Norges Skytterforbund Generelle tekniske regler og Norges Skytterforbund Pistolregler.

Begrep

Forklaring

Definisjon

Atleter

Konkurrenter eller deltakere i en idrettskonkurranse. Atleter i skyttersporten kalles også skyttere.

Banekort/baneprotokoll


Et formular (papir/elektronisk) som brukes til å registrere dømming, eventuelle straffereaksjoner en utøver pådrar seg i løpet av konkurransen, og hvor en skal kunne bemerke at en avgjørelse vil bli protestert til jury

Bibnummer

Alle skyttere som meldes på til et mesterskap tildeles et unikt Bib eller startnummer. Numrene brukes til å identifisere og finne deltakere. Startnummeret skal bæres på ryggen under trening og konkurranser.

BIK

Breddeidrettskomiteen

BS

Banesjef

Championship

Mesterskap

En enkel organisert skytekonkurranse med et øvelsesprogram. Et mesterskap (stor C) er en konkurranse som er autorisert av ISSF og overvåket av ISSFs regler, teknisk delegerte, juryer og anti-doping kontroll.

Coaching


Veiledning, motivering, læring og trening av en trener og/eller lagleder som selv ikke deltar i konkurranse.

Deløvelse

En fase eller del av en øvelse i skyteprogrammet. En 3-stillingsøvelse i rifle har tre deløvelser, en for hver stilling. 25 m pistoløvelsen for kvinner har to deløvelser, presisjon og hurtigskyting.

DM

Distriktsmesterskap


DNF

Did not finish

Skytter avsluttet konkurransen før hele programmet ble gjennomført

DNS

Did not start

Skytter møtte ikke til start

Double action


Dobbeltspenner eller Double Action (DA) revolver; hanen er koblet mekanisk både til hane og til avtrekker. Hanen kan spennes på to måter, enten med tommelen som på en enkeltspennrevolver, eller ved å presse inn avtrekkeren direkte.

DSQ

Disqualified

Diskvalifisert

ES

Elektroniske skiver

Faktormåling

Kontroll av ammunisjon for å godkjenne om faktorkravet er overholdt.

Feltskyting

Feltskyting er et sett med skytedisipliner som vanligvis skytes fra midlertidige standplasser i terrenget på varierende (og noen ganger ukjente) avstander, istedenfor på permanente skytebaner og faste avstander.

Finale

Finalen er siste konkurransedel av en olympisk øvelse. I en finale skyter de seks eller åtte beste skytterne fra kvalifiseringen en ny konkurranse (starter på null) for å avgjøre den endelige rekkefølgen.

FOP

Field of Play

I skyting omfatter FOP området bak standplasslinjen, hvor kun konkurrerende skyttere og funksjonærer i tjeneste har adgang, samt standplasslinjen, standplassene og området mellom standplassene og skivene og kulefanget eller sikkerhetssonen.

g.

Gram

Forkortelse for vektenhet gram

GF

Godkjente funsjoneringsfeil

Grain

En engelsk måleenhet som er 1/7000 av et pund (454 gram/7000 = 0,06485714 gram). Innen skyting er grain en måleenhet som brukes ved veiing av krutt til produksjon av patroner.

Gren

En gruppe øvelser innen en idrett som har felles kjennetegn. Skyting har fire (4) grener: 1) Rifle, 2) Pistol, 3) Lerdue og 4) Viltmål.

IGF

Ikke godkjente funsjoneringsfeil

ISSF

International Shooting

Sport Federation.

Internasjonal skytterorganisasjon som NSF er tilsluttet. ISSF er bl.a. øverste fagansvarlig for skyting i de olympiske leker.

Klassifikasjon

Et foreldet utrykk som er brukt i tidligere utgaver av ISSFs regelbok for å kategorisere dømming, tidtaking og resultater. Jfr. RTD.

KM

Kretsmesterskap

Konkurranse

En generell referanse til en idrettskonkurranse som kan omfatte en rekke øvelser, eller være en konkurranse med bare en øvelse.

Konkurranseskudd

Registrerte eller dømte skudd som teller i skytterens poengsum.

Lagoppsetting

Skyttere, som er påmeldt i en rifle- eller pistoløvelse fordeles på skytelag og tildeles standplasser. Skyttere som er påmeldt i lerdueøvelser fordeles i spesielle lag. Denne prosessen genererer startlister.

Lagøvelser

ISSF har lagøvelser inkludert i sine verdensmesterskapsprogram. Lagresultatene etableres ved å legge sammen poengsummene for avgitte skudd fra tre skyttere som er påmeldt i den individuelle konkurransen.

Magnumammunisjon

Definisjon på magnumammunisjon er at ammunisjon kan måles til faktor 190 eller over.

Medaljematch

10 m 60 og 40-skudds viltmåløvelsene avsluttes med medaljematchdueller for å avgjøre den endelige rangeringen av de fire (4) beste skytterne.

Min.

Minutt, minutter.


NAIS

Norsk Avdeling av den

Internasjonale Skytterunion

NM

Norgesmesterskap

NSF

Norges Skytterforbund

Olympisk øvelse

En skyteøvelse som er godkjent av Den Internasjonale Olympiske Komité som en øvelse på det olympiske programmet. Skyting har 15 olympiske øvelser. Hver øvelse består av en Kvalifiseringsdel og en Finaledel.

PET

Pre-Event training

Er den offisielle treningsperioden skytterne tildeles dagen før konkurransen finner sted, på de standplasser som skal benyttes under konkurransen.

PPC

Precision Pistol Competition

En skytesport med fokus på presisjonsskyting i forskjellige stillinger på ulike hold.

Presentasjon av idretten

Visuell, hørbar informasjonsutveksling, som annonsering, musikk, farger og informative uttrykksmidler benyttes for å lede skyteøvelser og gjøre dem mer interessante og informative for publikum og TVprodusenter.

Prøveskudd

Øvelsesskudd eller oppvarmingsskudd som avgis i en skyteøvelse før konkurranseskuddene.

Randtenning

Patroner som avfyres ved en kjemisk reaksjon, når tennstempel slår inn i patronens bunn.

RTD

Resultater, tidsstyring og dømming

RTD-prosessen er en del av konkurranseoppgavene som omfatter forberedelse av startlister, skivedømming, avklare forhold med betydning for resultatet og å forberede og distribuere resultatlister.

Runde

En konkurransefase i en skyteøvelse. Skyteøvelsen kan ha eliminasjonsrunder, kvalifiseringsrunder og finaler. I lerdueøvelser kan en runde også referere til en serie á 25 duer/dubléer.

Sek.

Sekund, sekunder.

Sentertenning

Patroner med tennhette innmontert i senteret på patronens bunn. Tennhetten antenner kruttet i patronen.

Serie

En sekvens av skudd avgitt i en deløvelse eller et skyteprogram. De fleste skyteøvelser har 10-skudd serier; 25m pistoløvelser har 5-skudd serier; lerdueøvelser har 25 eller 30 skuddserier. Seriene i lerdue benevnes ofte som runder.

Single action

Enkeltspenner, hanespenner eller Singel Action (SA) revolvere; hanen må spennes manuelt før hvert skudd.

Skyteprogram

En beskrivelse av deløvelsene i et skyteprogram, med spesifikasjoner av antall skudd i hver serie og deløvelse, prosedyrer for skuddavgivelse og tidsbegrensninger.

Sport

En spesiell gruppe konkurranseidretter med felles elementer og ett styrende organ. Skyting (stor bokstav S) hvor skyttere i forskjellige øvelser avgir skudd mot skiver og lerduer som rangerer skytterne etter resultater. IOC anerkjenner skyting som en av 28 sommeridretter.

Standplass

Definert område hvor skyting gjennomføres fra.

Startliste

Et offisielt dokument produsert ifm. konkurranser, som lister opp alle deltagerne som er påmeldt i en øvelse iht. skytternes skytelag og standplass, eller lag og den innbyrdes skyterekkefølge i laget.

Startnummer

Alle skyttere som meldes på til et mesterskap tildeles et unikt Bib eller startnummer. Numrene brukes til å identifisere og finne deltakere. Startnummeret skal bæres på ryggen under trening og konkurranser.

Starttid

Starttiden for hver skyteøvelse er tidspunktet når kommando for første konkurranseskudd gis.

TD

Teknisk Delegert

WA 1500

World Association 1500

Internasjonalt forbund for PPC 1500

Øvelse

En unik skytekonkurranse med et spesielt skyteprogram og regler for gjennomføring. ISSF anerkjenner også mange andre individuelle- og lagkonkurranser for åpne klasser og juniorer