Våpenutlån

Ønsker du å låne ut eller låne et våpen?

Våpenforskriften sier i kapittel 18 noe om utlån av våpen.

Vi har laget et skjema som oppfyller de krav som nevnes i kapittel 18.

Her kan skjemaet åpnes som en PDF-fil (lettere å skrive ut).

Husk på å skrive ut 2 stk, en til utlåner og en til den som låner.


Kapittel 18. Bestemmelser om utlån


§ 85.Utlån fra fysisk person (våpenloven § 11 første til femte ledd)


Den som låner ut eller på annen måte overlater skytevåpen eller våpendeler til en annen, skal gi mottakeren en datert og underskrevet bevitnelse om dette.


Bevitnelsen skal opplyse om

a)  långiverens og låntakerens navn og adresse,

b)  långiverens våpenkort (nummer og utstedende myndighet),

c)  art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på de våpen eller våpendeler som er lånt ut,

d)  hva våpnene eller våpendelene skal brukes til, og

e)  for hvilket tidsrom våpnene eller våpendelene er lånt ut.


Bevitnelsen gjelder som våpenkort i et tidsrom av inntil fire uker fra utstedelsen.


Pistol, revolver og halvautomatisk rifle eller hagle kan for et tidsrom av inntil fire uker lånes ut eller overlates til andre som har gyldig våpenkort for tilsvarende våpen.


Pistol, revolver og halvautomatisk rifle eller hagle kan også lånes ut eller overlates til godkjent tilvirker, børsemaker eller våpenhandler etter paragrafen her når dette er nødvendig i forbindelse med tilvirkning, handel, reparasjon eller kommisjonssalg via autorisert våpenhandler.


Den som får våpenet overlatt, skal være fylt 21 år.