Vedlegg søknad

Uttalelse fra Lismarken Pistolklubb,

ved søknad om ervev av skytevåpen.


Klikk her for å laste ned en utskriftvennelig versjon. (pdf).

(Husk å skrive ut et eksemplar til hver søknad).

Dette er et vedlegg-skjema som skal være med våpensøknaden.

Skjemaet er utarbeidet av klubben med politiets skjema som mal,

deretter sendt inn til våpenkontoret for godkjenning.

Det ble godkjent for bruk, med merknad om at det sendes med

et skjema for hver våpensøknad. (1, 2, og 4 fylles ut av søker).


1. Navn på søker: Her skriver du navnet ditt.


2. Våpentype: Her skriver du pistol, revolver eller

   andre typer våpen du søker på. (Må fylles ut).

   Fabrikkmerke/modell (hvis søker har bestemt det): Som det er bemerket i

   parantes så skriver du fabrikkmerke/modell om du har bestemt deg for det.

   Kaliber: Skriv inn hvilket kaliber du søker på, (Må fylles ut).


3. Når ble søkeren medlem i laget/klubben (dato/år): Fylles ut av klubben.


4. Hvilke(n) godkjent skytterorganisasjon er søkeren tilknyttet gjennom sitt

   medlemskap i laget/klubben? Norges Skytterforbund


5. Har søkeren deltatt på treninger i laget/klubbens regi i løpet av de siste 12

   mnd, eventuelt deltatt på konkurranser siste 12 mnd? (Søkeren må selv

   fremlegge kopi av aktivitetslogg samt kopi av resultatlister fra stevner)

   Fylles ut av klubben.


6. Er det omsøkte våpen godkjent for bruk i skyteprogram som er

   godkjent av skytterorganisasjonen som søkeren er tilsluttet

   gjennom sitt medlemskap i laget/klubben? Fylles ut av klubben.


7. Hvis ja, på pkt 6 – angi hvilke(t) godkjent skyteprogram som våpenet lovlig

   kan benyttes til. (Ved søknad om ytterligere skytevåpen til samme

   bruksområde må søkeren selv begrunne sitt behov for flere skytevåpen til

   samme bruksområde, eventuelt oppgi hvilket våpen som skal avhendes til

   fordel for et nytt våpen). Fylles ut av klubben.


   Eventuelle andre merknader: Litt plass til å skrive andre relevante ting

   som våpenkontoret bør vite.


   Sted, dato og underskrift, fylles ut av klubben.