Våpensøknad

Vi har prøvd å lage en veiledning til utfylling av våpensøknaden,

håper at du finner den nyttig.

Ta kontakt om du finner feil i forklaringen eller mulige forbedringer.

Her kan hele veiledningen åpnes som en PDF-fil (lettere å skrive ut).


   b. Halvautomatisk våpen? Et halvautomatisk skytevåpen (selvladende) er et repetervåpen hvor man avfyrer et nytt prosjektil for hver gang man trykker inn

      avtrekkeren, ved at drivkraften fra patronen automatisk trekker ut den avfyrte patronen og lader en ny patron inn i kammeret. Ut i fra dette så kan vi

      konkludere med at pistol er halvautomatisk, kryss Ja. Mens revolver ikke er halvautomatisk, kryss Nei.
   c. Våpen godkjent til jakt? I § 15. Våpen under jakt og felling, i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, kan vi lese: «Under ordinær jakt og felling kan

      det bare brukes rifle og haglevåpen med ladning av krutt. Under jakt og felling er det ikke tillatt å bruke pistol, revolver, halvautomatiske våpen av

      militær karakter eller helautomatiske skytevåpen. Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, muflon, moskusfe eller felling av bjørn og ulv er det kun tillatt

      å bruke rifle. Det samme gjelder jakt på råbukk i særskilt bukkejaktperiode. Under jakt på elg, hjort og rådyr er det ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle

      med mer enn tre skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Under jakt på eller felling av øvrige viltarter hvor det brukes halvautomatisk rifle er det ikke

      tillatt å bruke mer enn to skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Salongrifle (salonggevær) kaliber 22 LR kan bare brukes under jakt på viltarter opp

      til en hares størrelse, men ikke til hare. Til jakt og felling er bruk av hagle for mer enn to skudd forbudt.»

      Om du søker på håndvåpen så er svaret enkelt, kryss Nei.
   d. Våpen av type maskingevær, karabin eller maskinpistol (herunder også våpen i halvautomatisk utførelse)? Ute på tynn is her nå, men maskingevær,

      karabin og maskinpistol kan være eller er helautomatiske våpen. I tillegg så er de våpen som vanligvis brukes som krigsvåpen, da setter vel § 5: Forbudte

      skytevåpen i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) en stopper for et slikt kjøp. Så kryss av Nei.

5. Våpenet skal brukes til: Her skriver du det våpenet skal brukes til, i klubben så blir det trening / konkurranse. De våpen som erverves med pistolklubb som

   tilslutning, kan ikke brukes på jakt. Om våpenet søkes med tanke på jakt, så søker du ved hjelp av avlagt jegerprøve (innført i jegerregisteret) for å kunne

   bruke det på jakt. (F.eks. så kan ikke hagle som er kjøpt gjennom klubb og registrert for bruk til trening / konkurranse, ikke brukes på jakt).
6. Innført i jegerregisteret: (Ved ja, skal dokumentasjon vedlegges og jegernummer oppgis) Her krysser du Nei, om du søker håndvåpen. (Håndvåpen er ikke

   tillatt til noen form for jakt i Norge.) Om våpenet erverves med tanke på jakt, så må du være innført i jegerregisteret, da krysses det ja,

   og jegernummer noteres i feltet for det.
7. Ved søknad om våpen til øvelses- og konkurranseskyting. Deltar søkeren på: (Ja/Nei)
   a. Skytterlagets/-klubbens trening: På dette spørsmålet så svarer du Ja, om du deltar på treninger. (Klubben må også gå god for din aktivitet,

      i et vedlegg som du må legge ved søknaden).
   b. Terminfestede klubbstevner:
      1. Rekreasjonsskytteren: Om du er rekreasjonsskytter eller blir det (maks 4 våpen), så trenger du ikke terminfestede klubbstevner, da kan du krysse Nei.
      2. Mosjonsskytteren: Om du allerede har 4 våpen (rekreasjonsskytter) og ønsker flere våpen i forskjellige bruksområder, så regnes du som mosjonsskytte

         og må kunne dokumentere minst 4 stevner (det er tilstrekkelig med klubbens terminfestede klubbstevner). Da må du (om du ikke har nok åpne

         approberte stevner) krysse Ja, og dokumentere terminfestede klubbstevner, noe du får av klubben.
      3. Konkurranseskytteren: Dersom du ønsker reservevåpen i et bruksområde, så blir du regnet som konkurranseskytteren og må kunne dokumentere

         minst 10 stevner i det aktuelle bruksområdet. (Minst 5 av stevnene må være åpne approberte stevner, dvs at resterende kan være terminfestede

         klubbstevner). Da må du (om du ikke har mange nok av åpne approberte stevner) krysse Ja, og dokumentere terminfestede klubbstevner,

         noe du får av klubben.

   c. Åpne approberte stevner:
      1. Rekreasjonsskytteren: Om du er rekreasjonsskytter eller blir det (maks 4 våpen), så trenger du ikke åpne approberte stevner, da kan du krysse Nei.
      2. Mosjonsskytteren: Om du allerede har 4 våpen (rekreasjonsskytter) og ønsker flere våpen i forskjellige bruksområder, så regnes du som mosjonsskytter

         og må kunne dokumentere minst 4 stevner (det er tilstrekkelig med klubbens terminfestede klubbstevner). Da må du (om du ikke har mange nok av

         klubbens terminfestede klubbstevner) krysse Ja, og dokumentere åpne approberte stevner, noe du selv finner i «Min Idrett».
      3. Konkurranseskytteren: Dersom du ønsker reservevåpen i et bruksområde, så blir du regnet som konkurranseskytteren og må kunne dokumentere

         minst 10 stevner i det aktuelle bruksområdet. (Minst 5 av stevnene må være åpne approberte stevner, dvs at resterende kan være terminfestede

         klubbstevner). Da må du krysse Ja, og dokumentere åpne approberte stevner, noe du selv finner i «Min Idrett».

8. Tilslutning:
   a. Medlemskap i skytterlag / -klubb: (kopi av medlemskort vedlegges): Her skriver du navnet på skytterlaget eller klubben som du er medlem i,

      Lismarken Pistolklubb. Dokumenteres med medlemskort, som du selv finner i «Min Idrett».
   b. Tilslutning til godkjent skytterorganisasjon. (kopi av startkort/medlemskort/startlisens vedlegges): Her skriver du inn det forbund,

      som klubben som du er medlem i, er tilsluttet. Lismarken Pistolklubb er medlem i Norges Skytterforbund (NSF).
9. Våpenkort:
   a. Søkerens tidligere våpenkort nr.: Om du allerede har våpen, så har du også våpenkort med nummer, noter det her.
   b. Utstedt av politimesteren i: Om du allerede har våpen, så har du også våpenkort der det står hvilken politimester som har utstedt det, skriv det her.

10. Andre opplysninger: I rubrikken står det: «Søkes det om våpen til øvelses- konkurranseskyting oppgis hvilket program samt innenfor hvilket godkjent

   skytterforbund våpenet lovlig skal/kan benyttes. Har søkeren våpen fra tidligere som lovlig kan benyttes til samme bruksområde gis en nærmere

   begrunnelse for hvorfor det søkes om flere våpen til samme bruksområde. Søkeren gjøres oppmerksom på at politiet vil kunne be om opplysninger om

   søkerens aktivitet og medlemskap fra søkerens klubb/lag/forbund.» Om du ikke søker våpen til jakt, så skriver du her hvilket program i hvilket

   skytterforbund våpenet er tenkt benyttet. Om du i felt 5 har skrevet noe sånn som trening / konkurranse, kaliber .22 i felt 3b og

   Norges skytterforbund i felt 8b, så kan du f.eks. skrive: «Fin Felt / NSF», dvs. kaliber .22 (Fin Felt) i Norges skytterforbund (NSF).
11. Navn og adresse på leverandøren: Om du handler våpen av noen som ikke er godkjent forhandler av skytevåpen,

   så skal navn og adresse på leverandøren / selger skrives inn her. Godkjent forhandler av skytevåpen er ikke pliktig til å skrive noe her.

12. Oppbevaring: (Ja/Nei)
   a. Jeg oppbevarer mine våpen i FG-godkjent våpenskap: Utdrag fra § 79: Krav om FG-godkjent verdioppbevaringsenhet og FG-godkjent innbruddsalarm:»

      Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd)

      eller i skap med et høyere sikkerhetsnivå, jf. «Forsikringsselskapenes bestemmelser vedrørende prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap» (1985).

      Med FG-godkjent sikkerhetsskap eller skap med høyere sikkerhetsnivå menes skap som er godkjent etter Norsk Standard NS-5089, INSTA-610 eller

      NS-EN-1143-1. Med vital del menes sluttstykke, låsekasse eller pipe. Med vital del på pistol regnes våpenets rammestykke, pipe eller sleide/sluttstykke.

      Med vital del på revolver regnes rammestykke, pipe eller sylinder/tønne.» Som du forstår så må du ha FG-godkjent våpenskap, krysse Ja,

      og dokumentere det. (Kvittering på Fg-godkjent våpenskap eller bilder).
   b. Oppbevaringsstedet er beskyttet av FG-godkjent innbruddsalarm med overføring til alarmsentral: Utdrag fra § 79: Krav om FG-godkjent

      verdioppbevaringsenhet og FG-godkjent innbruddsalarm: «Er det registrert flere enn 25 registreringspliktige våpen, uansett type, i samme husstand

      (boenhet), skal oppbevaringsstedet være beskyttet av FG-godkjent innbruddsalarmanlegg med overføring til døgnbemannet alarmstasjon som med egne

      vektere, eller etter avtale med enkeltpersoner eller foretak, kan sikre at det blir foretatt utrykning ved alarm. Politimesteren kan dispensere fra kravet til

      alarm til døgnbemannet alarmsentral dersom særlige grunner foreligger.» Dette punktet krever nok ikke alarm for de fleste av oss,

      her krysser du av for det som er tilfellet hos deg. Husk å dokumentere, om du krysser Ja, og dokumentere det.

13. Til slutt: Her er det verd å lese det som jeg har fremhevet med gult, først det på venstre side: «Jeg erklærer at våpnene/våpendelene ikke skal brukes til

   annet enn det som er oppgitt i søknaden, og at de vil bli oppbevart i samsvar med gjeldende regler og ikke overlatt til andre uten på de vilkår som er

   fastsatt i våpenloven av 9. juni 1961, med senere endringer.» På høyre side: «Jeg er kjent med at det er forbundet med straffeansvar å gi uriktige

   opplysninger, jfr. Strl. §166.» Når dette er lest og forstått, er det bare å:
   a. Sted og dato: Skrive sted og dato
   b. Underskrift: Her skal søkeren selv skrive under.
   c. Verges underskrift: Her er det plass til at to verger skriver under, om søkeren under 18 år. Er søkeren under 18 år, må søknaden underskrives av verger

      (Søkes det håndvåpen, må søkeren være minimum 21 år.)
14. Disse feltene fylles ut av våpenkontoret.
15. Disse feltene fylles ut av selger. Som søker må du huske å ta med deg gyldig legitimasjon, når du kjøper våpenet.

1. Til politimesteren i: Her skriver du det distriktet som du bor i,

   gamle Hedmark og Oppland heter nå; Innlandet politidistrikt.
2. Pesonalia:
   a. Søkerens fulle navn (skriv tydelig): Her skriver du navnet ditt

      (Navnet bør skrives med blokkskrift).
   b. Fødselsdag, mnd, år: Her skriver du fødselsdato.
   c. Personnr.: Her skriver du de fem siste tallene i

      fødselsnummeret ditt, personnummeret.
   d. Fødested: Her skriver du fødestedet ditt.
   e. Stilling/yrke: Her skriver du ned hvilken stilling du er

      ansatt i eller hva slags yrke du har.
   f. Adresse: Skriv inn hvor du bor; gate- eller veg- adresse.
   g. Postnr.: Skriv inn hvor du bor; postnummer.
   h. Poststed: Skriv inn hvor du bor; poststed.
   i. Telefon:
      1. Privat: Om du har privat-telefon, hustelefon, skrives her.
      2. Arb.sted: Telefonnummeret til arbeidstedet ditt.
      3. Mobil: Mobilnummeret ditt skrives inn her, det

         viktigste telefonnummeret mener jeg. Da dette er

         den enkleste måten å få snakket med folk på, i dag.
    j. E-mail: Her skriver du din mailadresse som de

      lett kan nå deg på.

3. Våpen:
   a. Våpen/våpendelens art: Her er det om det er revolver, pistol,

      rifle eller hagle e.l. de ønsker å få vite.
   b. Kaliber: Hvilken kaliber der det på våpenet du søker om.
   c. Pipelengde uten lyddemper: Om du har bestemt deg for

      eksakt hvilken våpentype du søker om, utover våpens art

      og kaliber, så skriver du inn pipelengde her.
   d. Fabrikkmerke: Om du har bestemt deg for eksakt hvilken

      våpentype du søker om, utover våpens art og kaliber,

      så skriver du inn fabrikkmerke her.
   e. Modellbetegnelse: Om du har bestemt deg for eksakt hvilken

      våpentype du søker om, utover våpens art og kaliber,

      så skriver du inn modellbetegnelse her.
   f. Nummer: Om du har bestemt deg for eksakt hvilket våpen du

      søker om, slik at du allerede har nummeret på våpenet,

      så skrives det inn her.

4. Søkes det om: (Ja/Nei)
   a. Helautomatisk våpen? I forskrift om skytevåpen, våpendeler

      og ammunisjon mv. (våpenforskriften) i § 5: Forbudte

      skytevåpen, kan vi lese: «Det er forbudt å erverve, eie eller

      inneha a) skytevåpen som vanligvis brukes som krigsvåpen,

      b) helautomatiske skytevåpen, eller c) skytevåpen kamuflert

      som annen gjenstand. Våpentyper som er utviklet for rene

      militære eller politimessige formål faller inn under første ledd

      bokstav a. Dette gjelder likevel ikke våpentyper som tilsvarer

      våpen utviklet for alminnelig sivilt bruk.» Da sier det seg selv,

      på dette spørsmålet så krysser du Nei.