Politi r.s. des. '22

Utdrag av Rundskriv fra Politidirektoratet desember 2022 (2022/08) relevant for Lismarken PK

 

Erverv av skytevåpen til sportskyting

Sportskyting – øvelse og konkurranseskyting. Klargjør at det ikke er et krav om at søker må konkurrere for å kunne erverve våpen.

Fortsatt krav om at søker skal være medlem i godkjent skytterorganisasjon (NSF) hvor godkjente skytterprogrammer er grunnlaget for erverv. Søkeren må være medlem av skytterlag eller klubb som er tilknyttet skytterorganisasjonen det skal erverves våpen til.

 

Liste over godkjente skytterprogrammer i NSF for pistol og revolver:
Pistol

 • Standardpistol – 22lr
 • 25m finpistol – 22lr
 • 25m silhuettpistol – 22lr
 • Fripistol – 22lr
 • 25m grovpistol – 7.62-9.65 mm
 • Hurtig fin – 22lr
 • Hurtig grov - 7.62-9.65 mm
 • Finfelt – 22lr
 • Grovfelt - 7.62-9.65 mm
 • Militærfelt – 9-11.56 mm

Revolver

 • Revolverfelt – 9-11.56mm
 • Magnum 1 – .357 – 40. kal
 • Magnum 2 – .41-505. kal
 • Spesialpistol 22lr- 11.56mm
 • Spesialrevolver 22lr – 11.56mm

 

Krav til aktivitet

Aktivitet regnes som organisert trening fra pistolklubben. Konkurranser betegnes som i regi av klubben hvor resultatlister utarbeides. Åpne stevner hvor det er åpent for andre enn klubbens medlemmer å melde seg på, samt utarbeidet resultatliste. Internasjonale mesterskap hvor det kåres en mester (nordisk, europeisk, verdensmester) regnes som aktivitet. Ved deltagelse i flere konkurranser samme dag teller hver start som en konkurranse. Nytt av regelverket er at dugnad og styrearbeid ikke lenger anses som aktivitet. Deltagelse i form av skyteleder eller dommer regnes som aktivitet.

Differensiert skytteraktivitet som tidligere betegnet nybegynner, rekreasjonsskytter, mosjonsskytter og konkurranseskytter utgår. Differensiering av skytteraktivitet anvendes fra mer til mindre. I praksis vil det si at deltagelse på åpne stevner veier mer i dokumentasjon av aktivitet enn interne konkurranser og organisert trening. 

Verdt å merke seg er at aktivitetskrav for videre innehav av våpen til sportsskyting er lavere enn fra tidligere regelverk. For pistol og revolver må det være dokumentert deltagelse på minst 3 organiserte treninger eller konkurranser i løpet av de siste 5 årene. Kravet gjelder for våpentypen og aktiviteten må være i skytterorganisasjonen som begrunnet i søknaden.


Hvilke krav gjelder for ervervelse av våpen?

 • Medlemskap i skytterforening (Lismarken PK) og godkjent skytterorganisasjon (NSF)
 • Opplæring i sikker våpenhåndtering i regi av skytterorganisasjonen (Sikkerhetskurs)
 • Medlem i skytterorganisasjonen i minimum 6 måneder
 • Krav om deltagelse på minimum 10 organiserte treninger eller konkurranser i løpet av de siste 6 måneder

 

Innhold i våpensøknad

I våpensøknaden skal det dokumenteres:

 • Kopi av gyldig medlemskort i skytterforening (Lismarken PK)
 • Kopi av gyldig medlemskort/startkort i skytterorganisasjonen (NSF)

Klubben kan bare bekrefte aktivitet fra organiserte treninger eller stevner de selv har arrangert. Søker skal selv dokumentere deltagelse i åpne stevner eller internasjonale mesterskap i form av deltagerliste eller resultatliste.

Uttalelse fra klubben godtas ikke som erstatning for dokumentasjon for medlemskap i pistolklubb eller skytterorganisasjon.

 

Hvor mange våpen kan jeg erverve?

Politiet kan gi løyve for ett komplett våpen til hvert godkjente skytterprogram, liste over disse finnes på side 1 i dette dokumentet. Dette innebærer at en søker som allerede har ervervet skytevåpen til ett program kan få innvilget tilsvarende skytevåpen dersom søknaden gjelder et annet program. I teorien kan du dermed erverve 15 håndvåpen for å dekke alle godkjente skytterprogram.

Reservevåpen for hvert enkelt skatteprogram kan innvilges dersom søkeren oppfyller aktivitetskravet fra våpenforskrifta. Det vil si minst 10 konkurranser i det aktuelle skytterprogrammet, der fem av disse er åpne stevner. Eventuelt har tatt del i internasjonale mesterskap.

Verdt å merke seg at tidligere regel om skytevåpenets egnethet til det opplyste bruksområdet ikke videreføres. Det kan dermed erverves 9mm til grovfelt, grovpistol og hurtig grov. Det avgjørende er skytterorganisasjonens godkjente tekniske reglement.


Erverv for klubben

Det kan gis tillatelse til å erverve alle former for skytevåpen, våpendeler og ammunisjon som lovlig kan erverves til bruk innenfor forbundets godkjente skytterprogrammer.

Klubben erverve på bakgrunn av tre ulike grunnlag:

 • Behov for skytevåpen og våpendeler til opplæring
 • Behov for skytevåpen og våpendeler til andre skyteaktiviteter
 • Behov for skytevåpen og våpendeler til utlån til medlemmer

Det antas at de fleste aktive klubbene vil ha behov for skytevåpen til opplæringsformål og tilgang på reservevåpen. Direktoratet antar at det normalt vil være grunnlag for tilgang på minst ett skytevåpen til hvert godkjente skytterprogram innenfor skytterforeningens skytetilbud. Ytterligere erverv må vurderes i lys av medlemsmasse og aktivitet.

Ervervet for «utlån til medlemmer» er ment for utlån til medlemmene, og vil normalt ikke være tilgjengelige for bruk i opplæringsøyemed eller likende. Skytterforeningens behov for skytevåpen til utlån må derfor vurderes uavhengig av deres behov for skytevåpen til «opplæring» og «andre skyteaktiviteter». Skytevåpen og våpendeler ment for utlån til medlemmer skal stå i et rimelig forhold til antall betalende medlemmer og skytterforeningens aktivitet. I dette ligger at skytterforeningen bør avkreves en begrunnelse i form av antall betalende medlemmer uten eget skytevåpen, og som potensielt ønsker å låne skytevåpen. Utlån kan bare finne sted til lagets medlemmer.Om du ønsker å lese hele Rundskrivet fra Politidirektoratet av desember 2022,

så finner du det her.


Takk til Aleksander for at han satte sammen dette til oss alle.